{Come Back}[Love All]
Cài đặt để lướt 3G & GPRS Sim Beeline với các dòng máy


Cài đặt APN Internet (Điểm truy cập internet)

 

 

 

-       Account  name: B Internet

 

-       Homepage: bất kì

 

-       Username: để trống

 

-       Password: để trống

 

-       Use preferred access point: No

 

-       Access point setting:

+ Proxy: off/ disable 

+ Data bearer: GPRS/ packet data 

+ Bearer setting: để trống

 

-       Access point: internet

 

-       Authentication: chọn “normal”

 

-       User name: để trống

 -       Password: để trống

 

 

 

-       Tên tài khoản: B Internet

 

-       Trang chủ: bất kì

 

-       Tên người dùng: để trống

 

-       Mật khẩu: để trống

 

-       Chọn điểm truy cập ưu tiên: không

 

-       Cài đặt điểm truy cập:

+ Proxy: tắt

+ Sóng mang: GPRS/ packet data

+ Cài đặt sóng mang: để trống

 

-       Điểm truy cập: internet

 

-       Nhận thực: bình thường

 

-       Tên người dùng: để trống

 -       Mật khẩu: để trống

 

 


Cài đặt APN WAP (Điểm truy cập WAP)

 

 

 

-       Account name: G-Tel Wap

 

-       Homepage: bất kì

 

-       User name: để trống

 

-       Password: để trống

 

-       Access point setting:

 

+ Proxy: on/ enable

 

+ Proxy address: 10.16.70.199

 

+ Proxy port: 8080

 

+ Data bearer: GPRS/ packet data 

 

+ Bearer setting: để trống

 

-       Access point: wap

 

-       Authentication: chọn “normal”

 

-       User name: wap

 -       Password: wap

 

 

 

-       Tên tài khoản: G-Tel Wap

 

-       Trang chủ: bất kì

 

-       Tên người dùng: để trống

 

-       Mật khẩu: để trống

 

-       Cài đặt điểm truy cập:

 

+ Proxy: bật

 

+ Địa chỉ proxy: 10.16.70.199

 

+ Cổng proxy: 8080

 

+ Sóng mang: GPRS/ packet data 

 

+ Cài đặt sóng mang: để trống

 

-       Điểm truy cập: wap

 

-       Nhận thực : bình thường

 

-       Tên người dùng: wap

 -       Mật khẩu: wap

 

 


Nokia 3110, 2630, 7260

 

 

Menu/ Service/ Setting/ Connection setting (lưu ý mục này có máy có, có máy không)/ Edit active service settings. Xuất hiện các mục sau:

 

-          Setting name: B Internet

 

-          Homepage: any

 

-          Session mode: Permanent

 

-          Connection security: off

 

-          Data bearer: GPRS

 

-          IP address: để trống

 

-          Access point name: để trống

 

-          Authentication: chọn “Normal”

 

-          Login Type: Automatic

 

-          User name: để trống

 

-          Password: để trống

                                                                       

Bấm “back” về đến màn hình chính thì yêu cầu khách hàng tắt nguồn đi khởi động lại và truy cập bằng cách bấm và giữ phím số “0”.

 

 

Menu/Dịch vụ/Cài đặt/Cài đặt kết nối (lưu ý mục này có máy có, có máy không)/ Sửa cài đặt dịch vụ hiện thời xuất hiện các mục sau:

 

-          Tên cài đặt : B Internet

 

-          Trang chủ: http://m.beeline.vn

 

-          Kiểu kết nối: nối liên tục

 

-          Kết nối an toàn: tắt

 

-          Sóng mang: GPRS

 

-          Điểm truy cập: để trống

 

-          IP: để trống

 

-          Kiểu xác nhận: bình thường

 

-          Kiểu login: tự động

 

-          Tên người dùng: để trống

 

-          Mật khẩu: để trống

                                                                       

Bấm phím “trở về" về đến màn hình chính thì yêu cầu khách hàng tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím số “0”.

 

 


Nokia N71, N72, E61, E62

 

 

Menu/ setting / connection/ Access point :  Sau khi mở được mục Access point yêu cầu khách bấm “Option” phía dưới cùng bên tay trái chọn New access point / Use default setting:

-          Connection name: B Internet

-          Data Bearer: GPRS

-          Access point name: Internet

-          User name: để trống

-          Password: để trống

-          Authentication: Chọn “Normal”

-          Homepage: http://m.beeline.vn

                                                 

Riêng E61, E62

* Bấm Back về màn hình chính chọn Web/Close/ Option/ Setting/generer / Use defined / chọn Gtel Internet.

                                                 

*Bấm Back về màn hình chính chọn “ WEB” hoặc “ Sevice” bấm “Option” chọn ‘Setting” / accesspoint/ Default access point/ chọn Gtel Internet. 

Bấm ‘back’ trở về màn hình chính yêu cầu khách hàng tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím ‘0’. Sau đó máy hỏi gì bấm “YES”

 

 

Menu/ Cài đặt / Kết nối/ Điểm truy cập :  Sau khi mở được mục “Điểm truy cập” yêu cầu khách bấm “Tùy chọn” phía dưới cùng bên tay trái chọn Điểm truy cập mới / Sử dụng cài đặt mặc định:

-          Tên kết nối: B Internet

-          Sóng mang: GPRS

-          Tên điểm truy cập: Internet

-          Tên người dùng: để trống

-          Mật khẩu: để trống

-          Nhận thực: Bình thường

-          Trang chủ: http://m.beeline.vn

                                                 

Riêng E61, E62

* Bấm Back về màn hình chính chọn Web/Close/ Option/ Setting/generer / Use defined / chọn Gtel Internet.

                                                 

*Bấm Back về màn hình chính chọn “ WEB” hoặc “ Dịch vụ” bấm “Tùy chọn” chọn ‘Cài đặt” / Điểm truy cập/ Điểm truy cập mặc định/ chọn Gtel Internet. 

Bấm ‘back’ trở về màn hình chính yêu cầu khách hàng tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím ‘0’. Sau đó máy hỏi gì bấm “YES”

 

 


Nokia 5300, 6300

 

 

Vào Menu/ Setting/ Configuration / Personal configuration setting / bấm  “Option” ( phím trên cùng bên trái)/ Add new/ chọn WEB hoặc SEVICE ( tuỳ từng máy)

-          Account name: B Internet

-          Homepage: http://m.beeline.vn

-          User name: để trống

-          Password: để trống

-          Use preferred access point: No

-          Access point setting:

 Proxy: off / disable

 Data bearer: GPRS (Packet data).

 Bearer setting: để trống

-          Access point: Internet

-          Authentication : Chọn Normal.

-          User name: để trống

-          Password: để trống

-                                                           

*Bấm “Back” 3 lần nhìn thấy “B Internet” thì bấm “Option” chọn “Active”.

 - Quay về màn hình chính , yêu cầu KH tắt nguồn khởi động lại và truy cập bấm và giữ phím 0

 

 

Vào Danh mục / Cài đặt/ Cài đặt cấu hình/ Cài đặt cấu hình riêng/ bấm “ tuỳ chọn” ( phía trên cùng bên trái)/ Thêm mới/ chọn Web hoặc “dịch vụ”(tuỳ từng máy)

-          Tên tài khoản: B Internet

-          Trang chủ: http://m.beeline.vn

-          Tên thuê bao: để trống

-          Mật mã : để trống

-          Sử dụng điểm truy cập ưu tiên: Không

-          Các cài đặt điểm truy cập:

 Cổng phụ : Tắt

 Sóng mang: GPRS ( dữ liệu gói)

 Cài đặt sóng mang: để trống

-          Điểm truy cập: Internet

-          Kiểu xác thực : bình thường

-          Tên thuê bao: để trống

-          Mật mã : để trống

-                                                           

* Bấm “Trở về “ 3 lần nhìn thấy “B Internet” thì bấm “Tuỳ chọn” rồi chọn “Khởi động”.

Quay về màn hình chính, yêu cầu KH tắt nguồn khởi động lại và truy cập bấm và giữ phím 0.

 

 


Nokia N6230

 

 

Internet Sevice /Setting/ Connection setting/ Active Sevice setting / chọn Active 1 cấu hình trống bất kỳ.

Quay lại:

Chọn Edit Sevice setting:

 

-          Setting name: B Internet

 

-          Homepage: http://m.beeline.vn

 

-          Proxy : Off ( Disable)

 

-          Bearer: GPRS

 

-          Bearer setting: để trống

 

-          Access point name : Internet

 

-          Authetication: Chọn Normal

 

-          Login type: Automatic

 

-          User name: để trống-          Password: để trống

                                                 

Quay trở về màn hình chính tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím 0

 

 

Dịch vụ Internet /Cài đặt/ Cài đặt kết nối/ Khởi động cài đặt / khởi động 1 cấu hình trống bất kỳ.

Quay lại:

Chọn Sửa cài đặt dịch vụ:

 

-          Tên cài đặt : B Internet

 

-          Trang chủ: http://m.beeline.vn

 

-          Cổng phụ : ko

 

-          Sóng mang: GPRS

 

-          Cài đặt sóng mang: để trống

 

-          Điểm truy cập: Internet

 

-          Kiểu xác nhận: bình thường

 

-          Kiểu Login: Tự động

 

-          Tên thuê bao: để trống

 

-          Mật mã: để trống

                                                 

Quay trở về màn hình chính tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím 0

 

 


Nokia 3120

 

 

Menu/ Service/ Setting/ Connection setting/  Edit active service settings:

-          Setting name: B Internet

-          Homepage: http://m.beeline.vn

-          Session mode: Permanent

-          Connection security: Off

-          Data bearer: GPRS

-          Bearer setting: để trống

-          GPRS connection: When needed

-          GPRS Access point: internet

-          ID address: để trống

-          Authentication: Nomal

-          Login type: Automatic

-          User name: để trống

-          Password: để trống

                                                 

Bấm “ Back” 2 lần chọn vào “ Active service setting” >> chọn B Internet

Bấm phím “back” về đến màn hình chính thì yêu cầu KH tắt nguồn đi khởi động lại và truy cập bằng cách bấm và giữ phím số “0”.

 

 

Danh mục /Dịch vụ/Cài đặt/Cài đặt kết nối/ Sửa cài đặt dịch vụ hiện thời :

-          Tên cài đặt : B Internet

-          Trang chủ: http://m.beeline.vn

-          Kiểu kết nối: Nối liên tục

-          Kết nối an toàn : Tắt

-          Sóng mang: GPRS

-          Cài đặt sóng mang:

-          Kết nối GPRS: Khi cần

-          Điểm truy cập GPRS: Internet

-          Địa chỉ IP: để trống

-          Kiểu xác nhận : bình thường

-          Kiểu login: Tự động

-          Tên thuê bao: để trống

-          Mật mã : để trống

                                                 

Bấm “trở về” 2 lần chọn vào  khởi động cài đặt dịch vụ hiện thời >> chọn B Internet

Bấm phím “trở về” về đến màn hình chính thì yc KH tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím số “0”.

 

 


Nokia 7610S và 6070

 

 

Vào Menu / Cài đặt / Cài đặt cấu hình / Cài đặt cấu hình riêng / ấn Chọn / Tùy chọn - chọn phần thêm mới web:

-          Tên tài khoản: B Internet

 

-          Trang chủ: http://m.beeline.vn

 

-          Tên nguời dùng: để trống

 

-          Mật khẩu: để trống

 

-          Chọn điểm truy cập ưu tiên: không

 

-          Các cài đặt điểm truy cập:

 

·         Cổng phụ: tắt

 

·         Sóng mang dữ liệu: dữ liệu gói

 

·         Cài đặt sóng mang:

 

+         Ðiểm truy cập dữ liệu gói: Internet

 

+         Loại mạng: IPv4

 

+         Kiểu xác nhận: chuẩn

 

+         Tên nguời dùng: để trống

 

+         Mật khẩu: để trống

                             

Sau đó ấn trở về 3 lần, nhìn thấy B Internet bấm vào tùy chọn -> chọn khởi động. Ấn giữ phím 0 và truy cập

 

 


Samsung X680, E210, J600

 

 

Vào Browser / Browser settings  / Option / Add new hoặc Edit:

-        Profile name (Tên cấu hình ) : GTEL Internet

-        Home URL( Trang chủ): http://m.beeline.vn

-        Proxy : để trống ( không tích vào ô vuông)

-        Bearer( Kênh) : chọn GPRS

-        Bỏ qua các mục còn lại tìm luôn đến mục:

Advance setting (cài đặt nâng cao):

+ APN: Internet

+  Login ID: để trống

+  Password: để trống

Sau đó chọn Save (góc trái màn hình).

Bấm Save (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo.

Chọn GTEL WAP >> chọn Active. Thấy có đánh dấu dịch vụ cạnh chữ GTEL WAP là được

 

 

Vào Trình duyệt > Cài đặt trình duyệt > Lựa chọn > Thêm mới hoặc sửa:

-        Tên cấu hình : GTEL Internet

-        Trang chủ: http://m.beeline.vn

-        Proxy : để trống ( không tích vào ô vuông)

-        Sóng mang : chọn GPRS

-        Bỏ qua các mục còn lại tìm luôn đến mục:

Cài đặt nâng cao:

+  APN: Internet

+  Login ID: để trống

+  Mật khẩu: để trống

Sau đó chọn Lưu (góc trái màn hình).

Bấm Lưu (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo.

Chọn GTEL WAP >> chọn Mở/ Bật. Thấy có đánh dấu dịch vụ cạnh chữ GTEL WAP là được

 

 


Samsung M610, M620, J700, E250, E350, E251, F230, S3600

 

 

Vào Browser / Profile settings / Chọn 1 cấu hình có sẵn:

-        Profile name: B Internet

-        Home URL: http://m.beeline.vn

-        Bearer: chọn GPRS only

-        Proxy: chọn Disable

-        GPRS setting: bấm phím OK để sửa:

 APN: Internet

 Login ID: để trống

 Password: để trống

  Bấm Save (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo. Trở về mục Browser / Current profile (dưới mục Profile settings) di chuyển xuống đến cấu hình B Internet, bấm Select (góc trái màn hình).

Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Browser/ Homepage.

 

 

Vào Trình duyệt/ Cài đặt cấu hình / Chọn 1 cấu hình có sẵn:

-        Tên cấu hình: B Internet

-        Trang chủ: http://m.beeline.vn

-        Kênh: chọn chỉ dùng GPRS

-        Proxy: chọn Tắt

-        Cài đặt GPRS: bấm phím OK để sửa: 

 APN: internet

 Tên truy cập: để trống

 Mật mã: để trống

  Chọn Lưu (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo. Trở về mục Trình duyệt / Cấu hình hiện tại (dưới mục Cài đặt cấu hình) di chuyển xuống đến cấu hình B Internet vừa tạo, bấm Chọn (góc trái màn hình).

Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu / Trình duyệt / Trang chủ.

 

 


Samsung D820, X460, X540, X600, X640, S500, C520, E638

 

 

Vào Menu / Fun box / WWW Service / Proxy Setting / Chọn 1 cấu hình có sẵn:

-        Proxy name: B Internet

-        GSM setting: ko nhập

-        GPRS setting: bấm phím OK để sửa

 Gateway:

        IP address: 10.16.70.199

        IP port: 8080

 APN: wap

 Login ID: để trống

 Password: để trống

Sau đó chọn Save (góc trái màn hình)

-        Home URL: http://wap.vn

-        Bearer: chọn GPRS only

Chọn Save (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo. Trở về mục WWW Service chọn Current proxy (dưới mục Proxy settings) di chuyển xuống đến cấu hình B Internet bấm Select (góc trái màn hình).

Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu / Fun box / WWW Service / Homepage.

 

 

Vào Menu / Giải trí / Dịch vụ Wap/ Cài đặt Proxy / Chọn 1 cấu hình có sẵn:

-        Tên Proxy: B Internet

-        Cài đặt GSM: ko nhập

-        Cài đặt GPRS: bấm phím OK để sửa

+ Cổng:

        Địa chỉ IP: 10.16.70.199

        Cổng IP: 8080

 APN: wap

 Tên truy cập: để trống

 Mật mã: để trống

Sau đó chọn Lưu (góc trái màn hình)

-        Trang chủ: http://wap.vn

-        Kênh: chọn Chỉ dùng GPRS

Chọn Lưu (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo. Trở về mục Dịch vụ Wap chọn Proxy hiện thời (dưới mục Cài đặt Proxy) di chuyển xuống đến cấu hình B Internet vừa tạo, bấm Chọn (góc trái màn hình).

Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu / Giải trí / Dịch vụ Wap / Trang chủ.

 

 


Samsung X490, E840

 

 

Vào Setting / Internet / Profile setting:

-          Profile name: B Internet

 

 

-          Home URL: http://m.beeline.vn

 

 

-          Bearer: GPRS only

 

 

-          Proxy use: Disable

 

-          GPRS Setting: 

 APN: Internet

 ID: để trống

 Password: để trống

 

Bấm Back 2 lần, chọn Current profile (ngay dưới Proflie Setting), di chuyển đến B Internet à ok

 

Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Truy cập bằng cách vào Menu / Browser / Homepage

 

 

Vào Cài đặt / Internet / Cài đặt cấu hình:

 

-          Tên cấu hình: B Internet

 

 

-          Trang chủ: http://m.beeline.vn

 

 

-          Sóng mang: GPRS

 

 

-          Proxy use: Tắt / Không

 

-          Cài đặt GPRS: 

 APN: Internet

 Tên truy cập: để trống

 Mật mã: để trống

 

Bấm Trở về 2 lần, chọn Cấu hình hiện tại (ngay dưới Cài đặt cấu hình), di chuyển đến B Internet à ok

 

Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Truy cập bằng cách vào Menu / Trình duyệt / Trang chủ

 

 


Samsung Z400

 

 

 

Vào Menu / Setting / Connectivity/ Conection / chọn Option / chọn New:

-          Set name: B Internet

 

 

-          Access name: Internet

 

 

-          Authentication: Normal

 

 

-          Username: để trống

 

 

-          Passwords: để trống

 

 

-          Protocol: http

 

 

+  Proxy IP: 0.0.0.0

 

 

 Port:  0000

 

 

-          Home URL: http://m.beeline.vn

 

-          Advance setting: không chọn

Chọn Save.

 

Vào Menu / Setting / Application setting / VOD / chọn B Internet

Tắt nguồn bật lại, để truy cập internet vào Menu / Web (internet) / Home / máy hỏi: chọn Yes

 

 


Samsung D780

 

 

Menu/ Browser/ Profile Setting/ Chọn 1 cấu hình bất kỳ 

 

-          Profilename: B Internet

 

-          Homepage: http://m.beeline.vn 

 

-          Bearer: GPRS 

 

-          Proxy: Disable

  

-          GPRS Setting:  o    APN: internet

Bấm Back chọn Save, bấm Back một lần nữa, chọn Save.

Chọn cấu hình Beeline rồi quay trở về Menu chính

Truy cập bằng cách: Menu/ Browser/ Homepage hoặc nhập địa chỉ trang web

 

 


Samsung STAR

 

 

Menu/ Internet/ Cài đặt/ Cấu hình trình duyệt/ Cấu hình bất kỳ hoặc Cấu hình mới. 

-          Tên cấu hình: B Internet

 

-          Tên truy cập: internet 

 

-          Giao thức: HTTP

 

-          Trang chủ: http://wap.vn

  

-          Địa chỉ Proxy: 0.0.0.0

  

-          Cổng Proxy: 0000

 

-          Thời gian chờ: 300 giây

  

-          Cài đặt nâng cao:

 

 Loại dữ liệu: bỏ trống

 

 IPDNS: bỏ trống

Chọn hoàn tất/ chọn Lưu bấm trở về màn hình chính

Cách truy cập: Menu/ Internet/ Trang chủ hoặc nhập địa chỉ để truy cập

 

 


SAMSUNG S5233W, S5233S

 

 

Menu / Trình duyệt / Cài đặt / Cấu hình trình duyệt / Sửa một cấu hình bất kỳ:

-          Tên kết nối:   Beeline

-          Kênh:             gói dữ liệu

-          Tên truy cập: internet

-          Loại thẩm định quyền: bình thuờng

-          Tên nguời dùng: để trống

-          Mật mã: để trống

-          Giao thức: http

-          Trang chủ: http://m.beeline.vn

-          Ðỉa chỉ proxy: 0.0.0.0

-          Thời gian chờ: 300s

-          Cài đặt nâng cao:  để trống

Lưu cài đặt / Bấm tùy chọn Beeline chọn Bật.(Bên cạnh Beeline sẽ có dấu chấm tròn đen là được)

Ðể truy cập trở về Trình duyệt chọn Trang chủ

 

 


Samsung SGH - F250

 

 

Vào Menu / Browser / Profile setting / chọn một Profile x ( X: số thứ tự profile) bấm phím Select để chọn Profile:

- Profile name: B Internet

- Home URL: http://m.beeline.vn

- Bearer: GPRS First

- Proxy: Enable

- GPRS settings:

      + Proxy IP: bỏ qua

      + Proxy port: 8080

      + APN: Internet

      + Login ID: để trống

      + Password: để trống

Chọn Save 2 lần sẽ nhìn thấy Profile B Internet / chọn Back / chọn Current Profile: lúc này ta chọn B Internet.

Thoát về màn hình chính khởi động lại máy, rồi vào phần Browser chọn Home kết nối thành công.

 

 

Vào Menu / Trình duyệt / Cài đặt cấu hình / chọn một Cấu hình x ( X: số thứ tự cấu hình) bấm phím Chọn để chọn cấu hình:

- Tên cấu hình: B Internet

- Trang chủ: http://m.beeline.vn

- Kênh: GPRS trước

- Proxy: Bạt

- Cài đặt GPRS:

      + Proxy IP: bỏ qua

      + Cổng proxy: 8080

      + APN: Internet

      + Tên truy cập: để trống

      + Mật mã: để trống

Chọn Lưu 2 lần sẽ nhìn thấy cấu hình B Internet / chọn Trở về / chọn Cấu hình hiện tại: lúc này ta chọn B Internet.

Thoát về màn hình chính khởi động lại máy, rồi vào phần Trình duyệt chọn Trang chủ kết nối thành công.

 

 


LG KP 175

 

 

Menu >>Browser>> Setting >> Network Profile/ New Profile

-          Name:  B Internet

-          Homepage: http://m.beeline.vn

-          Proxy: Off

-          IP Address: dể trống

-          Port Number: Để trống

-          Access Point: Chọn New Access point

 Name   :

 Bearer  : GPRS

 APN      : internet

 User ID: để trống

 Password: để trống

 Primary server/ Secondary server: dể trống

Bấm Save quay trở lại màn hình truy cập bằng cách:

Vào mục Menu/Browser/ home page truy cập bình thuờng.

 

 

Danh mục >>Browser>> Cài đặt >> Cấu hình mạng/ Cấu hình mới

-          Tên:  B Internet

-          Trang chủ: http://m.beeline.vn

-          Proxy: Off

-          Địa chỉ IP: dể trống

-          Cổng: Để trống

-          Điểm truy cập: Chọn “Điểm truy cập mới”

 Tên:

 Sóng mang: GPRS

 APN: internet

 ID người dùng: để trống

 Mật khẩu: để trống

 Primary server/ Secondary server: để trống

Bấm Save quay trở lại màn hình truy cập bằng cách:

Vào mục Menu/Browser/ home page truy cập bình thuờng.

 

 


Sony Ericson S500i, K700i, S700i, Z500a

 

 

Vào Menu / Setting / Connection / Internet setting / Internet profile / Chọn 1 cấu hình mới:

-             Name:  B Internet

-             Connection using / New profile / Add / Chọn data PS / Name: Gtel

Bấm “continue”:

-             APN: Internet

-             Username: để trống

-             Password: để trống

Bấm “save”

Chọn Gtel / chọn “save”

New profile: Chọn  B Internet       

Để truy cập Internet: Vào Menu / Internet / bấm “Option” / chọn “go to” / chọn “enter address” : nhập địa chỉ trang web muốn truy câp / tải về

 

 

Vào Menu / Cài đặt / Kết nối / Cài đặt Internet / Cấu hình internet / Chọn 1 cấu hình mới:

-             Tên:  B Internet

-             Dùng kết nối / Tài khoản mới / Thêm / Chọn data PS / Tên: Gtel

Bấm “tiếp tục”:

-             APN: Internet

-             Tên truy cập: để trống

-             Mật khẩu: để trống

Bấm “lưu”

Chọn Gtel / chọn “lưu”

Cấu hình mới: Chọn  B Internet        

Để truy cập Internet: Vào menu / internet / bấm “tùy chọn” / chọn “đến” / chọn “vào địa chỉ” : nhập địa chỉ trang web muốn truy câp / tải về

 

 


Sony Ericson W880i

 

 

Menu /setting / Connectivity / Internet setting / Internet profile / Chọn 1 cấu hình bất kỳ / more / setting:

-             Connection using:

-             Proxy: no

Chọn “save”     

Menu /setting / Connectivity / Internet setting / Internet profile / Chọn 1 cấu hình bất kỳ / more / advance / change homepage: http://m.beeline.vn

Chọn “save” 

Để truy cập: vào menu / Internet / more / go to / enter address: gõ địa chỉ / go to

 

 

Menu /Cài đặt / Kết nối / Cài đặt Internet / Cấu hình Internet / Chọn 1 cấu hình bất kỳ / Chọn / Cài đặt:

-             Sử dụng kết nối:

-             Proxy: no

Chọn “lưu”  

Menu / Cài đặt / Kết nối / Cài đặt Internet / Cấu hình Internet / Chọn 1 cấu hình bất kỳ / Chọn / Tùy chọn cấp / Đổi trang chủ: http://m.beeline.vn

Chọn “lưu”

Để truy cập: vào Menu / Internet / more / đến / enter address: gõ địa chỉ / go to

 

 


Sony Ericson K300i, K310i, K320i, K500i, K508i, K510i, K550i, K608i, K610i, K618i, K750i, K790i, K800i, K810i, W200i, W580i, W600i, W610i, W660i, W700i, W710i, W800i, W810i, W830i, W850i, W888i,  W900i, W910i, W950i, W960i, Z500i, z520i, Z525i, Z530i, Z550i, Z558i, Z600, Z600i, Z700, Z710i, Z750i, Z800i, V600, V630i, Z610i.

 

 

Trường hợp 1:

KH đã lấy cấu hình tự động mà không truy cập được:

Menu/ Settings/ Connectivity/ Internet setting/ Internet Profile/ bấm More chọn Advanced -> Change homepage:

-          Name: Xoá SonyErricsson nhập B Internet

-          Address: http://m.beeline.vn

                                                   

* Bấm “Save” xong bấm phím quay trở về rồi bấm select vào B Internet (sẽ thấy có dấu tròn đen đánh dấu cấu hình B Internet) sau đó quay ra màn hình chính.

                                                   

* Tắt nguồn, bật lại rồi chọn Internet Sevices -> More chọn B Internet để truy cập

                                                   

Trường hợp 2:

Nếu KH không lấy được cấu hình tự động hướng dẫn như sau:

Menu/ Settings/ Connectivity/ Internet Setting/ Internet profile/ new profile:

-          Name: B Internet   bấm OK

-          Connect using: chọn New Account/GPRS data:

Name: Beeline  bấm tiếp tục

APN: internet  chọn OK

Bấm “ Save” rồi bấm chọn “Beeline” (sẽ thấy có dấu tròn đen đánh dấu Beeline)

Chọn “Save” tiếp

Từ “Beeline” bấm More chọn Advanced -> Change homepage:

-          Name: xoá tên SonyErricsion nhập: Gtel Internet

-          Address: http://m.beeline.vn

Chọn Save

Bấm trở về 1 lần. Sau đó, bấm chọn B Internet   (sẽ thấy có dấu tròn đen đánh dấu cấu hình B Internet)

* Tắt nguồn, bật lại rồi chọn Internet Sevices bấm More chọn B Internet   để truy cập

 

 

Trường hợp 1:

KH đã lấy cấu hình tự động mà không truy cập được:

Menu/ Cài đặt/ Kết nối/ Cài đặt Internet/ cấu hình Internet/ bấm Tuỳ chọn chọn Tuỳ chọn cấp cao ->  Đổi trang chủ:

-          Tên: Xoá Sony Erricsson nhập B Internet

-          Địa chỉ: http://m.beeline.vn

                                                   

* Bấm “Lưu” xong bấm phím quay trở về rồi bấm chọn vào B Internet (sẽ thấy có dấu tròn đen đánh dấu cấu hình B Internet) sau đó quay ra màn hình chính.

                                                   

* Tắt nguồn, bật lại rồi chọn Dịch vụ Internet -> Tùy chọn  chọn B Internet để truy cập

                                                   

Trường hợp 2:

Nếu KH không lấy được cấu hình tự động hướng dẫn như sau:

Menu/ Cài đặt/ Kết nối/ cài đặt Internet/ Cấu hình Internet/ cấu hình mới:

-          Tên: B Internet bấm OK

-          Dùng kết nối: chọn Thêm tài khoản/Data GPRS

Tên:  Gtel bấm tiếp tục

APN: internet  chọn OK

Bấm “ Lưu” rồi bấm chọn“Beeline” (sẽ thấy có dấu tròn đen đánh dấu Beeline)

Chọn “ Lưu” tiếp

Từ “Beeline” bấm Tuỳ chọn chọn Tuỳ chọn Cao cấp -> Đổi trang chủ:

-          Tên: xoá tên Sony Erricsion nhập: Gtel Internet

-          Địa chỉ: http://m.beeline.vn

Chọn  Lưu

Bấm trở về 1 lần. Sau đó, bấm chọn B Internet (sẽ thấy có dấu tròn đen đánh dấu cấu hình B Internet)

 Tắt nguồn, bật lại rồi chọn Dịch vụ Internet bấm “tùy chọn” chọn B Internet để truy cập

 

 


Sony Ericson SE P1i, SE M600i, SEm608, P9990i

 

 

Vào menu / Control panel / Conection / Internet account.  Chọn tap Account bấm More (nhìn góc trên màn hình có Internet account) và chọn New account / vào Data:

-          Account name: B Internet

-          Address: Internet

Chọn Save, máy hỏi gì nhấn “yes”

Chuyển sang tap Group, bấm More chọn New account / Group account: B Internet

-          Name group: Gtel

Chọn Next / chọn Add new account / chọn Select (góc giữa màn hình) sau đó chọn B Internet nhấn done.

Tiếp tục nhấn more chọn Preferred group / chọn Gtel.

Cuối cùng nhấn done về màn hình chính bấm phím @ bên cạnh của máy để truy cập tắt vào internet, nhấn more chọn open new page.

 

 


Sony Ericson SE W395

 

 

Vào Menu / Browser / Profile Settings / chọn Profile 1 (hoặc other unused profile).

 

-          Nhập Profile Name: B Internet

 

 

-          Nhập địa chỉ trang chủ Homepage URL: http://m.beeline.vn

 

 

-          Mục Bearer: chọn GPRS

 

 

-          Mục Proxy: chọn Enable

 

 

-          Nhập IP Address: 10.16.70.199

 

 

-          Nhập Port: 8080

 

 

-          Thay đổi điểm truy cập APN: wap

 

 

-          Mục Login ID: để trống

 

-          Mục Password: để trống

Nhấn Save để lưu và thoát khỏi Setting.

 

 


Sony Ericson W205

 

 

Vào Menu / Internet / Options ( phím bên tay trái) / Advanced (có 3 cửa sổ: Browsing, Other, Connectivity, để chọn cửa sổ Connectivity quý khách vui lòng ấn mũi tên sang 2 lần) -> Connectivity -> ấn mũi tên xuống chọn mục “Connect using” / chọn Options ( phím bên tay trái) -> Create new 

 

- Name: B Internet

- APN: Internet.

Sau đó chọn Save, sau khi chọn Save xong sẽ có cửa sổ: Mobile connections / chọn B Internet / chọn Options / chọn Edit và nhập thông số như sau:

- APN: internet

- User name: để trống

- Password: để trống

- Login request: off

- IP address: để trống

- Proxy settings: Off, HTTP.

Nhập xong chọn Save.

Quay ra cửa sổ “Connectivity” / chọn mục Default homepage:

- Name: B Internet

- Address: http://m.beeline.vn

Chọn Save.

 

 

Vào Menu / Internet / Tùy chọn ( phím bên tay trái) / Tùy chọn cấp cao (có 3 cửa sổ: Trình duyệt, Khác, Kết nối, để chọn cửa sổ Kết nối quý khách vui lòng ấn mũi tên sang 2 lần) -> Kết nối -> ấn mũi tên xuống chọn mục “Dùng kết nối” / chọn Tùy chọn ( phím bên tay trái)-> Tạo kết nối mới 

 

- Tên: B Internet

- APN: Internet.

Sau đó chọn Lưu, sau khi chọn Lưu xong sẽ có cửa sổ: Kết nối di động / chọn B Internet / chọn Tùy chọn / chọn Sửa và nhập thông số như sau:

- APN: internet

- Tên truy cập: để trống

- Mật khẩu: để trống

- Yêu cầu đăng nhập: off

- Địa chỉ IP: để trống

- Cài đặt proxy: Off, HTTP.

Nhập xong chọn Lưu.

Quay ra cửa sổ “Kết nối” / chọn mục Trang chủ mặc định:

- Tên: B Internet

- Địa chỉ: http://m.beeline.vn

Chọn Lưu.

 

 


Motorola V3, V3i, L7, Z3, E770, W510

 

 

Menu > web access > web:

-          Name: bất kỳ

 

-          Homepage: bất kỳ

 

-          Service type 1: HTTP

 

-          Port IP 1: để trống

 

-          Port: 9201

 

-          Time out: 5 phút

 

-          GPRS APN: bất kỳ nhưng không để trống

 

-          User name: bất kỳ

-          Password:  bất kỳ

 

 

Danh mục > Truy cập web > web:

 

-          Tên: bất kỳ

 

-          Trang chủ: bất kỳ

 

-          Dịch vụ loại 1: HTTP

 

-          Cổng IP 1: để trống

 

-          Cổng: 9201

 

-          Thời gian chờ: 5 phút

 

-          GPRS APN: bất kỳ nhưng không để trống

 

-          Tên người dùng: bất kỳ

-          Mật khẩu: bất kỳ

 

 


MOTOROLA Z6

 

 

Vào Menu / Setting / Connection / Data connection / Add a connection / Creat new:

-          Profile name: B Internet

 

 

-          Proxy: bỏ qua

 

 

-          Port: 0000

 

-          GPRS APN: Internet

nhấn Next chọn Done

 

Vào Menu / WebAccess / Browser Setup / Profile / Add a Profile / Creat new:

-          Profile name: Beeline

 

 

-          Data conection: chọn B Internet

 

-          Homepage: http://m.beeline.vn

Nhấn Done (hoặc Save)

 

Để trruy cập vào Menu / WebAccess / Browser

 

 


MOTOROLA ROCK N6

 

 

* Menu / Cài đặt (Thiết lập) / Dữ liệu mạng / Bấm phím “3 gạch” bên góc trái màn hình, chọn Thêm mới:

-          Profile name: B Internet

-          APN:               Internet

Các phần khác bỏ qua. Chọn Lưu / chọn Beeline và chọn Kết nối (Connect). (Bắt buộc phải connect thành công mới truy cập đuợc).

* Quay về Menu / Chọn Trình duyệt / Bấm phím “3 gạch” bên trái Chọn Cài đặt (Thiết lập) / Profile / Bấm phím “3 gạch” bên trái chọn Thêm mới:

-          Tên:            Beeline

-          Trang chủ: http://m.beeline.vn

-          Profile:      Chọn B internet

 Các mục còn lại bỏ qua. Chọn Lưu.

* Truy cập: Menu / Trình duyệt / Bấm phím “3 gạch” bên trái / Chọn Trang chủ.

 

 


MOTOROLA KRZR K1

 

 

Vào Menu / Web Access / Web Sessions / Options / chọn New:

- Name: B Internet

- Homepage: http://wap.google.com

- Service Type 1: http

- Proxy1: để trống

- Port1: 8080

- Domain1: để trống

- Service Type 2: WAP

- Proxy 2: để trống

- Port 2: 9201

- Domain 2: để trống

- DNS1: bỏ qua

- DNS2: bỏ qua

- Timeout: 5minutes

- CSD No.1: để trống

- User Name1: để trống

- Password1: để trống

- Speed (Bps)1: bỏ qua

- Line Type1: Modem

- CSD No.2: để trống

- User Name2: để trống

- Password2: để trống

- Speed (Bps)2: bỏ qua

- Line Type2: Modem

- GPRS APN: Internet

- User Name: để trống

- Password: để trống

 

 

Sau đó: Ấn Done ( phím bên trái), ấn phím Option -> Select “Set Default”. Khởi động lại máy hoàn tất cài đặt. Bật máy kích vào biểu tượng hình quả cầu trên bàm phím để kết nối.

 

 

Vào Menu / Vào Web / Chọn mạng / Chọn lựa / chọn Mới: 

- Tên: B Internet 

- Trang chủ: http://wap.google.com 

- Service Type 1: http 

- Proxy1: để trống 

- WAP cổng 1: 8080 

- Domain1: để trống 

- Service Type 2: WAP 

- Proxy 2: để trống 

- WAP cổng 2: 9201 

- Domain 2: để trống 

- DNS1: bỏ qua 

- DNS2: bỏ qua 

- Thời gian chờ: 5 phút 

- CSD #1: để trống 

- Tên 1: để trống 

- Mật mã 1: để trống 

- Tốc độ 1 (Bps): bỏ qua 

- Kết nối 1: Modem 

- CSD No.2: để trống 

- Tên 2: để trống 

- Mật mã 2: để trống 

- Tốc độ 2 (Bps): bỏ qua 

- Kết nối 2: Modem 

- GPRS APN: Internet 

- Tên: để trống 

- Mật mã: để trống 

Sau đó: Ấn Xong ( phím bên trái), ấn phím Chọn lựa -> chọn Cài đặt mặc định. Khởi động lại máy hoàn tất cài đặt. Bật máy kích vào biểu tượng hình quả cầu trên bàm phím để kết nối.

 

 


Các loại máy MP4 – 2 SIM – Xuất xứ Trung Quốc

 

 

Tạo cấu hình (profile)

  *Menu > Service > Account data > GPRS > lựa chọn 1 cấu hình > Edit:

- Account name: Gtel

- APN: Internet

- User name: để trống

- Password: để trống

- Authentication type: chọn “normal”

 

Cài đặt WAP           

*Menu > Service > Wap > Setting > chọn SIM > Edit > Chọn SIM > Chọn cấu hình Gtel > Edit:

- Change name: Gtel

- Homepage: bất kỳ

- Data account: Gtel

- Connection type: http

   + proxy address: 000.000.000.000

   + proxy port: 9201

- User name: để trống

- Password: để trống

Bấm “Xong” 2 lần chọn “Save” > Lựa chọn “Kích hoạt cài đặt sẵn”

 

 

Tạo cấu hình (profile)

*Vao danh muc > Dịch vụ > Dữ liệu tài khoản > GPRS > Chọn 1 cấu hình bất kỳ > Sửa:

- Tên tài khoản: GTel

- APN: Internet

- Tên người dùng: để trống

- Mật khẩu: để trống

- Kiểu Auth: bình thường

                                                                       

Cài đặt WAP         

*Vào Danh muc > Dịch vụ > Wap > Cài đặt > chọn SIM > chỉnh cài đặt sẵn > chọn SIM cài đặt >  lựa chọn cài đặt sẵn GTel > chỉnh cài đặt sẵn:

- Đổi tên: Gtel

- Trang chủ:

- Tài khoản dữ liệu: Gtel

- Kiểu kết nối: http

   + Địa chỉ proxy: 000.000.000.000

   + Cổng proxy: 9201

- Tên người dùng: để trống

- Mật khẩu: để trống           

Bấm “Xong” 2 lần chọn “Save” > Lựa chọn “Kích hoạt cài đặt sẵn”

 

 


MP4 - 2SIM - Q266

 

 

Menu / Dịch vụ / Tài khoản dữ liệu (tài liệu số tài khoản) / GPRS / chọn sửa một tài khoản ở dòng bất kỳ:

-          Tên  tài khoản: Beeline

-          APN: internet

-          Tên nguời dùng: để trống

-          Mật khẩu: để trống

Bấm “Xong” để lưu lại cấu hình vừa tạo. Quay trở lại mục Dịch vụ / Wap / Cài đặt / Sửa đổi cài đặt / Chọn Sim / Chọn sửa cài đặt:

-          Ðổi tên: Gtel.

-          Trang chủ: http://google.com

-          Tài khoản dữ liệu / GPRS / Chọn Beeline

-          Kiểu kết nối / chọn http rồi nhập địa chỉ

          + Ðịa chỉ Proxy: 000.000.000.000.

          + Cổng   proxy: 9201 hoặc 8080

Sau khi cài xong bấm “Xong” (ở góc tay phải màn hình 2 lần) để lưu lại / chọn “Kích hoạt cài đặt sẵn” / Quay về màn hình chính tắt nguồn đi rồi bật lại. Truy cập bằng cách vào Menu/ Dich vụ/ Wap/ Trang chủ

 

 


Mobell M590 – 2 SIM

 

 

Tạo thông tin profile

                                                                       

Danh mục chính > Dịch vụ mạng > Số liệu tài khoản > GPRS, cho profile nào còn trống, ví dụ GPRS 3 > sửa:

 

-    Tên tài khoản: Beeline wap

 

-    APN: wap

 

-    Tên người dùng: wap

 

-    Mật khẩu: wap

 

-    Kiểu Auth: bình thường

                                                                       

Cấu hình WAP 

 

*Danh mục chính > Dịch vụ mạng > WAP > Cài đặt > Chọn SIM (chọn Sim Beeline), ví dụ là SIM2                                                    

*Danh mục chính > Dịch vụ mạng > WAP > Cài đặt > Chỉnh cài đặt có sẵn:

- Chọn SIM2

- Chỉnh cài đặt có sẵn

+  Đổi tên cài đặt sẵn: Beeline wap

+  Trang chủ: bất kỳ

+  Số liệu tài khoản: Beeline wap

+  Kiểu kết nối: wap

        Địa chỉ IP: 010.016.070.199

        An ninh: bật

--->Nếu chọn kiểu kết nối là http:

        Địa chỉ IP: 010.016.070.199 

        Proxy 8080

+  Tên người dùng: wap

+  Mật khẩu: wap

+  Nhấn thoát để trở lại: Beeline wap

+  Nhấn “Kích hoạt cài đặt sẵn”

Ấn thoát 3 lần sau đó thử duyệt web   

 

 


Mobell M230

 

 

Vào Menu / Dịch vụ / Tài khoản dữ liệu / GPRS / Sửa dòng đầu tiên:

-          Tên tài khoản: B Internet

-          APN: Internet

Bấm Lưu lại

Quay trở về mục Dịch vụ / WAP / Cài đặt / Chọn SIM (chọn SIM Beeline) / Chọn tài khoản biên tập / SIM Beeline / Tạo mới

-          Tên tài khoản: Beeline

-          Trang chủ: http://google.com

-          Tài khoản dữ liệu / GPRS / bấm OK / chọn B Internet

-          Loại hình kết nối / http / sử dụng proxy: chọn “Không”

Bấm “Xong” 2 lần / Lưu lại / chọn Kích hoạt tài khoản

 

 


Q-Mobile M1, Q-Mobile M2

 

 

- Menu/ Dịch vụ/ Tài khoản dữ liệu/ GPRS/ Sửa một cấu hình bất kỳ trong máy.                    

- Tên: B Internet

- APN : internet.

- Bấm Xong, chọn Lưu.

- Quay lại Menu/ Dịch vụ/ wap/ Cài đặt/ Cài đặt trên SIM (chọn SIM 1 hoặc SIM 2)/ Chọn Sửa đổi cài đặt/ Chọn SIM cài đặt (SIM 1 hoặc SIM 2)/ chọn 1 cấu hình bất kỳ bấm Sửa

- Đổi tên: Beeline

- Trang chủ: bỏ trống

- Tài khoản dữ liệu: Chọn GPRS/ chọn B Internet

- Kiểu kết nối: HTTP

- Sử dụng Proxy: Tắt (hoặc Không)

- Bấm Xong 2 lần chọn Lưu/ chọn Bật/ OK

- Kiểm tra bên trái chữ Beeline có dấu tích đánh dấu là được. Nếu không có dấu thì bấm vào chữ Beeline để đánh dấu lại.                           

- Cách truy cập: Menu/ Dịch vụ/ wap/ Nhập địa chỉ hoặc chọn địa chỉ để truy cập internet.

- Ví dụ: http://www.google.com

 

 


Q-Mobile Q270, M320

 

 

Vào Menu / Dịch vụ / Tài khoản dữ liệu / GPRS.

-          Tên tài khoản: B Internet.

 

-          APN: Internet.

 

-          Tên nguời dùng: để trống.

 

-          Mật khẩu: để trống.

Bấm Xong rồi Lưu lại.

Quay trở về mục Dịch vụ / WAP / Cài đặt / chọn Chỉnh cài đặt.

      - Ðổi tên cài đặt: B Internet.

      - Trang chủ: http://wap.vn

Tài khoản dữ liệu / GPRS / Chọn B Internet.

Bấm “Quay lại” 2 lần / chọn Kích hoạt tài khoản

 

 


iPHONE

 

 

1. Cài dặt GPRS:

·         Iphone 2G

Setting >> General >> Network>>EDGE>>APN: internet

Chọn network ( Góc trên cùng bên trái)

·         Iphone 3G

Với máy I-phone3G thì cài dặt như sau: Setting >> generar >> cellular data >> EDGE >> APN: internet

Truy cập bằng cách vào: Safari (Biểu tuợng chiếc la bàn) >> nhập trang web cần truy cập.

                                                   

2. Thủ thuật khi sử dụng Iphone:

-          Ðể lắp sim: Có 1 cái “lỗ” trên máy Iphone, bạn phải dùng ghim chọc vào “lỗ” trên dó.

-          Khi máy bị treo: bấm và giữ phím tròn và phím nguồn dến khi xuất hiện quả táo.

-          Khi truy cập internet muốn nhìn rõ được màn hình chỉ cần quay ngang máy là màn hình sẽ hiện thị theo chiều rộng

-          Reset lại máy bằng cách bấm và giữ phím trên cùng

 

 


BLACKBERRY

 

 

Vào Application/ Options (biểu tượng hình cờ lê)/Advanced options/TCP nhập thông số cần thiết:

-          APN: internet

-          Username for APN: bỏ trống

-          Password for APN: bỏ trống

-          Bấm quay lại. Máy hỏi lưu thông tin bấm Save

Lưu ý:

* Với các máy xách tay sau khi đã cài tham số APN xong, máy phải được cài đặt phần mềm Opera mini mới có thể truy cập được.

* Trường hợp thông số APN và hệ thống đầy đủ mà KH không truy cập được do Phần mềm Operamini lỗi.

Khách hàng nên cài lại Opera mini

-          Tại cửa hàng hoặc nơi mua máy

-          Vào trang : http://www.operamini.com/download/

             Lưu ý máy này không tải trang từ máy mà phải kết nối với máy tính.

Vào Opera Mini (biểu tượng hình chữ O) để truy cập internet.

 

 


O2Z

 

 

Menu/ O2/ Setting/ Bearer Setting/ GPRS/ Chọn một cấu hình bất kỳ bấm Option chọn Edit

 

-          Account name: Beeline

 

-          APN: internet

 

-          Username: để trống

 

-          Password: để trống

 

-          Auth. Type: Chọn Normal

Chọn Save lưu tất cả các cài đặt.

                                                                       

Trở về mục Menu/ O2/ Setting/Profile sửa một cấu hình bất kỳ chọn Edit

 

-          Name: Gtel

 

-          Homepage: http://m.beeline.vn

 

-          Bearer setting: chọn GPRS/ chọn Gtel

 

-          Conn. Type: HTTP

 

-          Proxy Address: 000.000.000.000

 

-          Proxy Port: 9201 hoặc 8080 đều được.

Chọn Save

Chọn Active. Bên cạnh chữ Gtel có dấu tròn tích mầu đen. Quay lại màn hình chính truy cập web bình thường

 

 

Danh muc > O2 > cài đặt > cài đặt sóng mang > GPRS > chọn 1 cấu hình bất kì > Sửa

                                                           

-          Tên tài khoản: Beeline

 

-          APN: internet

 

-          Tên người dùng: để trống

 

-          Mật khẩu: trống

 

-          Loại Auth.: Chọn “Bình Thường”  

Chọn lưu tất cả các cài đặt.

                                                                       

Danh mục / O2/ Cài đặt /Cấu hình > sửa một cấu hình bất kỳ chọn sửa

 

-          Tên: Gtel

 

-          Trang chủ: http://m.beeline.vn

 

-          Cài đặt sóng mang: chọn GPRS/ chọn Gtel

 

-          Loại kết nối: HTTP

 

+  Địa chỉ Proxy: 000.000.000.000

 

+  Cổng Proxy: 9201 hoặc 8080 đều được.

Chọn lưu

Chọn kích hoạt. Bên cạnh chữ Gtel có dấu tròn tích mầu đen. Quay lại màn hình chính truy cập web bình thường

 

Thứ 6, ngày 29 - 01 - 2010

Lượt xem (4676)

 
 
Viết bình luận