ĐỜI KHÔNG TRẢ CÁT SÊ NÊN SỐNG KHÔNG CẦN PHẢI DIỄN
Cún Boo